HomePrint version English version

Doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.


dobrocka

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Oddelenie tenkých vrstiev oxidov

Web:      www.elu.sav.sk

Tel:        02 - 5477 5826, kl. 2311
Fax:       02 - 5477 58816
E-mail:   edmund.dobrocka@savba.sk

Odborné zameranie:

Štruktúra a mikroštruktúra tenkých vrstiev oxidov a epitaxných polovodičových vrstiev so zameraním na röntgenové difrakčné techniky. Štúdium porúch v kryštalických materiáloch, predovšetkým dislokácií.

Vývoj materiálov:

• tenké vrstvy oxidov: Al2O3, Gd2O3, La2O3, GdSCO3, SrTiO3
• tenké vodivé vrstvy: Ru, RuO2, SrRuO3

Zariadenia a metódy:

Röntgenový difraktometer Bruker AXS D8 DISCOVER s rotačnou anódou,
• rtg reflektivita
• štandardná rtg difrakcia
• difrakcia pod šikmým dopadom (grazing incidence)
• analýza textúry
• vysokorozlišovacia rtg difraktometria


Zoznam publikácií