MatNet Slovensko - Výskumno-vývojová a inovačná sie pre oblas materiálov a technológií

Skúšanie materiálov


Skúšky vlastností materiálov

• Skúšky mechanických vlastností materiálov
     Skúška rázom v ohybe (vrubovej húževnatosti)
     Skúšky lomovej húževnatosti
     Skúšky opotrebenia
     Skúšky únavy pri premenlivom mechanickom zaažení
     Skúšky tvrdosti
     Statická skúška ahom

• Skúšky fyzikálnych vlastností materiálov
      Fotoluminiscenčné meranie
      Meranie komplexnej striedavej susceptibility

• Skúšky elektrických vlastností materiálov
      Meranie elektrickej pevnosti izolantov
      Meranie permitivity a stratového súčiniteža

Štúdium štruktúry materiálov

• Mikroskopia
      Elektrónová mikroskopia na priesvit (TEM)
      Rastrovacia elektrónová mikroskopia (REM)
      Výskum povrchov metódou atómovej silovej mikroskopie

• Špeciálne metódy
      Elektrické merania štruktúr Kov-Oxid-Polovodič
      (MOS – Metal-Oxide-Semiconductor)

      Zobrazovanie magnetického poža skenovacím hallovským mikroskopom

powered by SysCom, AGLO solutions