HomePrint version English version

Dr. Ing. Jaroslav Jerz


Jerz

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Račianska 75
831 02 Bratislava 3
SLOVENSKO

www.umms.sav.sk

Tel.:     +421-2-49268223
Fax:
    +421-2-49268312

E-mail:
ummsjerz@savba.sk
Skype: jarojerz

Dr. Jerz je absolventom Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Počas doktorandského štúdia na Ústave chemickej technológie anorganických materiálov Technickej univerzity vo Viedni sa zaoberal vývojom práškovo-metalurgickej technológie výroby penového hliníka, ktorá umožňuje z neho vyrábať ultraľahké konštrukčné súčiastky. V roku 1995 sa po obhájení dizertačnej práce „Penový hliník a hliníkové zliatiny pripravené technológiou práškovej metalurgie“ vrátil na ÚMMS SAV, kde pracoval najskôr ako vedúci Oddelenia práškovej metalurgie, ktoré sa venovalo predovšetkým technologickému vývoju výrobkov z penového hliníka a vývoju technologických zariadení slúžiacich k ich priemyselnej výrobe. Neskôr bol zástupcom vedúceho divízie Nové materiály a technológie a v súčasnosti je vedeckým tajomníkom ústavu, vedúcim útvaru vonkajších vzťahov a koordinátorom projektu financovaného z ESF, ktorý je zameraný na vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre nové materiály a technológie - MatNet.

Vybrané publikácie:

J. Jerz: Foamed Aluminium and Aluminium Alloys Prepared by Powder Metallurgy, Dizertačná práca, TU Wien, 1995.

F. Simančík, J. Jerz, J. Kováčik, P. Minár: Aluminium foam - a new light weight structural material. In Metallic Materials. Vol. 35, no. 4 (1997), p. 265-277.

J. Jerz, R. Laag, F. Simančík: New concept for design of lightweight automotive components. In European Automotive Congress EAEC 2001: Zborník z konferencie, konanej v dňoch 18. - 20. júna 2001 v Bratislave. Bratislava: EAEC, 2001, SAITS 01111-1/6.

Advanced Metallic Materials: proceedings of the international conference, November, 5 - 7, 2003, Smolenice. Ed. J. Jerz, P. Šebo, M. Zemánková. Bratislava: IMMM SAS, 2003, 325 p.

J. Jerz, F. Simančík: Lightweight armour design based on reinforced aluminium foam. In 2nd light-weight armour group workshop, Saint-Louis, 3. september 2004. Saint-Louis: French - German Institute of Saint-Louis, 2004.

J. Jerz: Výroba a průmyslové využití pĕnového hliníku. In: Š. Michna a kol. Encyklopedie hliníku, Alcan Dĕčín Extrusions s.r.o., 2005. 700 s., s. 642-653. (kap. 10.8.)