HomePrint version English version

Skúšky únavy pri premenlivom mechanickom zaťažení


Vzhľadom na časovú náročnosť a množstvo faktorov ovplyvňujúcich únavový proces (Únava materiálov - základné poznatky a pojmy) patria únavové skúšky medzi najzložitejšie a najdrahšie mechanické skúšky. 

Cieľom únavových skúšok je zistenie životnosti skúšaného objektu alebo zistenie zákonitostí šírenia sa únavových trhlín.

Skúšaným objektom bývajú materiálové vzorky - používajú sa na určenie základných materiálových vlastností, konštrukčné uzly - na zistenie únavových vlastností za spolupôsobenia rôznych faktorov - a konštrukcie v plnej veľkosti (prototypy) na komplexné overenie únavovej životnosti.Vlajka SR