HomePrint version English version

RNDr. Vladimír Štrbik, CSc.


strbik

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

www.elu.sav.sk

Tel.:       02 - 5477 5820/2240
Fax:       02 - 5477 5816
E-mail:   elekstrb@savba.sk

Odborné zameranie:
- elektrické vlastnosti supravodičov a štruktúr vo forme tenkých vrstiev, objemových materiálov, drôtov, volt-ampérové a diferenciálne charakteristiky aktívnych a pasívnych kryoelektronických štruktúr, magnetické vlastnosti slabých supravodivých väzieb, závislosti kritického prúdu supravodičov na teplote
• vývoj materiálov
- nízkoteplotné supravodiče Pb, Nb, NbN
- stredoteplotný supravodič MgB2
- vysokoteplotné supravodiče YBaCuO, TlBaCaCuO, HgBaCaCuO, BiSrCaCuO
• testovacie zariadenia a metódy
- zariadenie na meranie teplotných (4,2 -300 K) závislostí elektrického odporu materiálov jednosmernou štvorkontaktnou metódou (rozsah meracích prúdov od 0,1 µA do 1 A).
- zariadenie na meranie volt-ampérových charakteristík supravodičov,
- zariadenie na meranie závislostí kritického prúdu supravodiča na teplote a magnetickom poli (0,01 mT - 0,1 T)
- zariadenie na meranie vlastností supravodičov v striedavých (f ~ kHz) a mikrovlnných (f ~ GHz) poliach
- zariadenie diferenciálnych závislostí vodivosti kryoelektronických štruktúr

Zoznam publikácií