HomePrint version English version

Ing. Štefan Chromik, DrSc.


 

chromik

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 01 Bratislava

vedúci Oddelenia kryoelektroniky

Web:      www.elu.sav.sk

Tel:        02 - 5477 5820/2339
Fax:       02 - 5477 58816
E-mail:   elekchro@savba.sk

Odborné zameranie:
- príprava a štúdium vlastností tenkých vrstiev vysokoteplotných, stredoteplotných supravodičov, dielektrických vrstiev a štruktúr vákuovým odparovaním, sekvenčným naparovaním pomocou elektrónového zväzku, magnetrónovým naprašovaním,
• technológie
- vysokovákuové (do 10-4 Pa) zariadenie Leybold - Heraeus vybavené elektrónovým delom, tromi magnetrónmi umožňujúcimi jednosmerné a vysokofrekvenčné naprašovanie na rôzne podložky (Si, GaAs, SiC, Al2O3, MgO, LaAlO3, SrTiO3, atď), možnosť prípravy multivrstvových štruktúr
- žíhacie pece do teploty 1250ºC so stabilitou ± 3ºC v atmosfére Ar, O2.
• vývoj materiálov
- vysokoteplotné supravodivé tenké vrstvy YBaCuO
- prekurzory BaCaCuO pre Tl- a Hg- vysokoteplotné supravodivé vrstvy
- stredoteplotné supravodivé tenké vrstvy MgB2
- tenké vrstvy yttriom stabilizovaného ZrO2, Y2O3, SrTiO3, MgO, CeO2, Sr2AlTaO6, LaSrMnO3, LaMnO3

Zoznam publikácií