HomePrint version English version

Fotoluminiscenčné meranie


Pod luminiscenciou rozumieme také vyžarovanie fotónov z materiálu, ktoré je navyše voči jeho rovnovážnemu tepelnému vyžarovaniu. K luminiscencii dochádza, ak je materiál z rovnovážneho stavu vybudený (excitovaný). Vo vybudenom stave je obsadenie hladín elektrónmi zmenené takým spôsobom, že ich celková energia je väčšia, ako odpovedá rovnovážnemu stavu. Vybudenie je možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Pri fotoluminiscencii sa jedná o vybudzovanie fotónmi. V súčasnosti sú pri meraní fotoluminiscencie používané najmä lasery, ktorými ožarujeme povrch skúmanej látky.

Luminiscenčné žiarenie je pre daný materiál charakteristické, pričom sa v ňom prejaví aj stupeň znečistenia a poškodenia štruktúry materiálu. V spektre je možné pozorovať maximá, ktorých energia odpovedá rekombinačnému prechodu elektrónu medzi dvoma hladinami. Takto je možné sledovať rekombinačné prechody medzi vodivostným a valenčným pásom, rekombinačné prechody cez prímesné hladiny, excitónovú rekombináciu, rekombinačné prechody medzi hladinami v kvantovej jame a pod.

Fotoluminiscenčné merania je možné robiť na širokom spektre materiálov. Na Elektrotechnickom ústave SAV je výskum zameraný na polovodiče. Meranie je možné využiť na získanie mnohých užitočných informácií či už v objemových polovodičových materiáloch, alebo heteroštruktúrach a štruktúrach s kvantovými jamami. Predovšetkým je možné vyšetrovať nasledujúce vlastnosti:

Teória, popisujúca fyzikálne procesy vedúce k optickým rekombinačným procesom a vniku luminiscenčného žiarenia je pomerne komplikovaná. Objasnenie základných pojmov a podstaty príslušných fyzikálnych procesov sme popísali v učebnom texte pre laboratórne cvičenia.

Fotoluminiscenčné a niektoré ďalšie typy optických meraní sa vykonávajú na Elektrotechnickom ústave SAV v optickom laboratóriu. Popri fotoluminiscencii je významnou charakterizačnou metódou najmä fotoreflektancia (tiež modulovaná reflektancia), ktorá poskytuje informáciu o kritických bodoch energetického spektra polovodiča a tiež o niektorých prechodoch medzi energetickými hladinami v štruktúrach s kvantovými jamami.

Vlajka SR


Autor: M. Kučera, Elektrotechnický ústav SAV