HomePrint version English version

Meranie komplexnej striedavej susceptibility


Komplexná striedavá magnetická susceptibilita charakterizuje magnetické vlastnosti materiálu pri pôsobení periodicky sa meniaceho (striedavého) magnetického poľa. Na jej určenie sa skúmajú malé vzorky definovaných tvarov, ako tenká doštička či vysoký valček, vystavené homogénnemu aplikovanému magnetickému poľu, najčastejšie harmonického časového priebehu.

Cieľom merania komplexnej striedavej susceptibility býva vo väčšine prípadov určenie magnetizačných strát vo vzorke. Využíva sa skutočnosť, že imaginárna zložka 1. harmonickej striedavej susceptibility je priamo úmerná objemovej hustote magnetizačných strát za periódu aplikovaného poľa.

Zem    Vlajka SR


Autor: Seiler E., Elektrotechnický ústav SAV