HomePrint version English version

Mgr. Martin Danko, PhD.


Danko

Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
842 36 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.polymer.sav.sk/

Tel.:     +421 - 2 - 5477 7404
Fax:     +421 - 2 - 5477 5923
E-mail: upoldan@savba.sk
Skype: dankomatko

M. Danko je zamestnancom ÚPo SAV od roku 2001, kedy po ukončení doktorandského štúdia na tomto pracovisku nastúpil do Oddelenia reakcií polymérov pod vedením Dr. Š. Chmelu. Od mája 2005 sa M. Danko stal vedúcim Oddelenia fotochémie polymérov. Zaoberá sa výskumom najmä v oblasti fotochemických a fotofyzikálnych procesov v polymérových materiáloch. Je odborníkom na fluorescenciu, citlivú analitickú metódu, ktorá pomocou fluorescenčných značiek poskytuje informácie o štruktúre, dynamike a prebiehajúcich procesoch v bezprostrednom okolí fluorescenčných značiek. Predmetom záujmu sú najmä radikálové procesy pri foto- a termo-oxidácii polyolefínov a biodegradovatelných polyesterov, dynamika polymérov v roztokoch a procesy radikálových polymerizácií vodorozpustných polymérov v prítomnosti ich monomérov. Zaoberá sa aj cielenou prípravou špeciálnych monomérov ako aj nízkomolekulových dvojfunkčných fluorescenčných značiek. M. Danko pracuje aj v oblasti komplexotvorných biopolymérov, ktoré sa využívajú pri enkapsulácií bioaktívnych substancií a pri vývoji biosenzorov založených na fluorescenčnej detekcii.

Vybrané publikácie:

Š. Chmela, M. Danko, P. Hrdlovič, „Preparation, photochemical stability and photostabilizing efficiency of adducts of 1,8-naphtaleneimide and hindered amine stabilizers in polymer matrices”, Polymer Degradation and Stability, 63 (1999), 159.

C. Kósa, M. Danko, A. Fiedlerová, P. Hrdlovič, E. Borsig, R. G. Weiss, „Pyrenyl Fluorescence as a Probe of Polymer Structure and Diffusion in a Polyethylene : Poly(butylmethacrylate) - co - polystyrene Interpenetrating Network and Related Polymers”, Macromolecules, 34 (2001), 2673.

M. Danko, P. Hrdlovič, E. Borsig, “Monitoring of Swelling, of Interpenetrating Polymer Network of Polyethylene/Poly(styrene-co-butylmethacrylate) (PE/P(S-co-BMA) in Toluene and Cyclohexane Using Fluorescence Spectroscopy, Polymer, 44 (2003), 389-396

M. Danko, J. Libiszowski, T. Biela, M. Wolszczak, A. Duda: “Molecular Dynamics of Star-haped Poly(L-lactide)s in Tetrahydrofuran as Solvent Monitored by Fluorescence Spectroscopy”, Journal of Polymer Science, A: Polymer Chemistry, 43 (2005), 4586-4599.

M. Danko, Š. Chmela, P. Hrdlovič, “Synthesis, photochemical stability and photo-stabilizing efficiency of probes based on benzothioxanthene chromophore and hindered amine stabilizer”, Polymer Degradation and Stability, 91 (2006), 1045 - 1051.