HomePrint version English version

Ing. Svetozár Balkovic, PhD.


Balkovic


Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9
845 36 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.uach.sav.sk/

Tel.:     +421 - 2 - 5941 0419
Fax:     +421 - 2 - 5941 0444
E-mail: uachsbal@savba.sk

Ing. Svetozár Balkovic, PhD. je absolventom CHTF STU, Katedra anorganickej technológie v Bratislave (1971). Po absolvovaní vedeckej prípravy na Ústave anorganickej chémie SAV v Bratislave a obhajobe dizertačnej práce (1978), pracoval na GR Prefabrikácia Bratislava ako vedúci oddelenia technického rozvoja a výskumu a od r. 1989 ako vedúci oddelenia pórobetónu Výskumného a vývojového ústavu Prefabrikácie Bratislava. V rokoch 1992 – 2002 bol riaditeľom fy. SLOVBET, s.r.o. Od r. 2002 je opäť pracovníkom ÚACH SAV Bratislava. Dlhodobo sa venuje problematike cementov, betónov, pórobetónu a popolčekov. V ostatnom období sa zaoberá najmä síranovým poškodením betónov a technológiou výroby pórobetónu na báze popolčekov.

Vybrané publikácie:

S. Balkovic, J. Majling: Počítané práškové difrakčné záznamy pre C3AH6 a C12A7H, Silikáty XXII, s. 369-375, 1978.

S. Balkovic: Výroba pórobetónu s použitím zmesi vápien, Stavivo zv. 58, č. 2, s. 52-56 1980.

S. Balkovic, M.T. Palou, M. Drábik: Využitie elektrárenského popolčeka, Chem. Listy 98, 696-716, 2004.

M. Drábik, S. Balkovic, Ľ. Gáliková: MDF Compositions based on portland cement; Chemistry & technology aspects, 2nd International Symposium NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE, Edited V. Bílek and Z. Keršner, 326-334, Brno, 2005.

S. Balkovic: Obvodové steny budov a konštrukcie z pórobetónu zaliate pri povodni, Stavebnícka ročenka 2006, JAGA Bratislava, pp. 97-99, 2005.

M. Drábik, D. Tunega, S. Balkovic, Š. Fajnor: Computer simulations of hydrogen bonds for better understanding of the data of thermal analysis of thaumasite, J. Therm. Anal. Cal., 85, 469-475, 2006.

M. Drábik, S. Balkovic, Ľ. Gáliková, Ľ. Bágeľ: Potential of Portland cements for MDF materials & technologies, Ibausil, Band 2, Weimar, pp. 2-0289 – 2-0296, 2006.

M. Drábik, S. Balkovic, Ľ. Gáliková: Potential of Portland cements for specific (MDF) composites, Chem. Listy, 100, 620-645, 2006.

S. Balkovic, K. Hanečka: Pórobetón, JAGA Bratislava, 2007.

PV – 1749/80, J. Petrovič, V. Jesenák, S. Balkovic, J. Majling, M. Miazdra: Spôsob výroby vápno-belitického spojiva z bežných cementárskych surovín.

RP – 21.95.08.10 Z. Brzezińska, K. Ciołek, Z. Czagowiec, S. Balkovic, A. Binko, S. Glados, M. Maciewski: Sucha miesszanka ocieplającej zaprawy tynkarskiej.