HomePrint version English version

RNDr. Vladimír Cambel, CSc.


cambel

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Web:      www.elu.sav.sk

Tel:        02 - 5477 5820/2641
Fax:       02 - 5477 58816
E-mail:   vladimir.cambel@savba.sk

Odborné zameranie:

Vedúci riešiteľ projektu:
APVV projekt – Príprava aktívnych hrotov sondovej mikroskopie metódou MOCVD
Doba riešenia: 5/2006 - 4/2009

Zoznam publikácií