MatNet Slovensko - Výskumno-vývojová a inovačná sieť pre oblasť materiálov a technológií

Odporové zváranie


Odporové zváranie definujeme ako spôsob zvárania, pri ktorom sa vytvára zvar bez prídavného materiálu krátkodobým prechodom prúdu vysokej intenzity cez miesto zvaru, pri súčasnom pôsobení tlaku. Zvárací proces je charakterizovaný tým, že na dosiahnutie zváracej teploty sa využíva teplo, vyvinuté zváracím prúdom pri spolupôsobení odporov v oblasti zvaru.

Zv. odporové
Legenda: 1 Bodový zvar, 2 Bodová zváracia elektróda, 3 Zvarený dielec, 4 Bodová zváracia elektróda, 5 Zdroj prúdu,
Poznámka: Počas zváracieho procesu prítlačná sila pôsobí cez bodové elektródy.

Výhody:

 • vysoká produktivita – zvárací čas trvá iba zlomky sekundy
 • využitie vo veľkosériovej, príp. malosériovej výrobe
 • možnosť automatizácie s automatickým priebehom zváracích parametrov.

Nevýhody:

 • opotrebovanie elektród môže mať za následok zníženie kvality zvarov
 • možné problémy vzniknuté s požiadavkami na automatizáciu a sériovosť
 • potreba vysokých investičných nákladov.

Základné spôsoby odporového zvárania:

 • bodové zváranie (zvar sa zhotovuje v jednom bode zváraných dielcov medzi bodovými zváracími elektródami)
 • švové zváranie (prítlačná sila pôsobí súvisle a prúd pôsobí priebežne alebo prerušovanie, čím sa vytvorí lineárny zvar)
 • výstupkové zváranie (prítlačná sila a prúd sú lokalizované vo výstupku alebo výstupkoch pretlačených alebo vytvorených na jednej alebo viacerých styčných plochách, pričom sa tieto výstupky počas zvárania roztlačia)
 • odporové stykové zváranie (zvárané diely sú spolu pritlačené pred ohrevom, pričom tento prítlak sa udržiava aj počas prechodu prúdu pokiaľ sa nedosiahne zváracia teplota pri ktorej sa vytvorí výronok)
 • odtavovacie stykové zváranie (k ohrevu dochádza pri postupnom a opakovanom prisúvaní dielcov k sebe, čo spôsobuje prerušovaný prechod prúdu cez miesta dotyku, čím dochádza k požadovanému ohrevu a následnému stlačeniu, resp. dokončenia zvaru)

Príklady použitia:

Odporové zváranie nachádza uplatnenie v priemysle, kde je požadovaná vysoká produktivita práce, vysoká efektivita, pri veľkých sériách. Celkový podiel odporového zvárania v oblasti priemyslu je 12 až 15 % odpracovaných hodín zo všetkých zváračských prác, pričom snáď najširšie uplatnenie našlo v automobilovom priemysle (60 až 70 % z celkových zváračských prác).

Použitá literatúra:
• Kolektív autorov: Zváracie metódy a zariadenia
• STN EN 14 640: Zváranie a príbuzné technológie
• M. Lipa: Odporové zváranie

linky Slovensko   linky Európa   linky svet


Autor: Krivošík M., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.

 

 

powered by SysCom, AGLO solutions