HomePrint version English version

Meranie permitivity a stratového činiteľa


Permitivita (relatívna permitivita) sa používa na vyjadrenie schopnosti materiálu hromadiť elektrický náboj. Hromadenie náboja je dôsledkom polarizácie materiálu t.j. pohybu viazaných elektrických nábojov v elektrickom poli. Permitivita sa zisťuje ako pomer kapacity meracieho kondenzátora, ktorého elektródový priestor je vyplnený meraným materiálom a kapacity toho istého kondenzátora bez vloženého materiálu, vo vákuu. Pri praktických meraniach možno meranie vo vákuu s dostatočnou presnosťou nahradiť meraním vo vzduchu, pretože relatívna permitivita vzduchu má pri normálnom atmosferickom tlaku hodnotu veľmi blízku jednotke (1,00053).

Rýchlosť procesu polarizácie závisí od typu nosičov náboja, ktoré sa na polarizácii zúčastňujú. Oneskorenie polarizácie voči zmenám elektrického poľa sa obvykle zisťuje v harmonicky meniacom sa elektrickom poli z fázového posunu prúdu a napätia na meranom objekte. Fázový posun prúdu v ideálnom prípade, keď polarizácia sleduje zmeny elektrického poľa bez oneskorenia, je π/2. V reálnych podmienkach s oneskorením je fázový posun π/2-δ. Uhol δ je mierou oneskorenia a súčasne mierou energie, ktorá sa mení na teplo pri polarizácii materiálu. Tangens tohto uhla sa nazýva stratový činiteľ (tgδ). Súčin permitivity a stratového činiteľa je priamo úmerný množstvu energie, ktorá sa mení na teplo v priebehu jednej periódy pri jednotkovej efektívnej hodnote napätia. Tento súčin sa nazýva stratové číslo.

Pri meraní permitivity a stratového činiteľa je dôležitý vhodný výber elektródového systému a meracieho zariadenia. Elektródový systém závisí od skupenstva a tvaru meraného objektu. Používajú sa dva druhy elektródových systémov: kontaktné a bezkontaktné. Na meranie permitivity vo frekvenčnej oblasti možno použiť všetky metódy určené na meranie impedancií resp. admitancií. Praktické spôsoby merania možno zhrnúť do dvoch kategórií: môstikové metódy a metódy založené na priamom využití Ohmovho zákona (výpočet impedancie z hodnôt napätia a prúdu).Autor: Ďurman V., Katedra elektrotechnológie FEI STU, Bratislava