HomePrint version English version

Skúšky opotrebenia


Na odolnosť proti opotrebeniu vplýva veľký počet premenných, čo spôsobuje často rozporné hodnotenie výsledkov získaných jednotlivými skúšobnými postupmi.

Skúšky odolnosti proti adhezívnemu opotrebeniu
Rozhodujúcim kritériom rozdelenia prístrojov je geometria trecieho uzla. Dotyk prvkov trecieho uzla môže byť bodový, priamkový, plošný.
Prístroje s bodovým dotykom sa najčastejšie používajú na skúšky mazív alebo trecích procesov. Prístroje s čiarovým a plošným dotykom sa používajú na hodnotenie dvojíc proti adhézii. Skúšky možno vykonať pri suchom trení aj s mazaním.
 
Adhezivne 1
Schéma adhézneho opotrebenia

Adhezivne 2
Usporiadanie trecích uzlov prístrojov na skúšky odolnosti proti adhézii. a-e) bodový dotyk, f-g) čiarový dotyk, h-j) plošný dotyk

Skúšky odolnosti proti abrazívnemu opotrebeniu

Abrazivne 1
Schéma abrazívneho opotrebenia

Experimentálne zariadenia sa rozdeľujú na prístroje
– s viazanými časticami,
– voľnými časticami a,
– vrstvou voľných častíc medzi dvoma stykovými povrchmi.

Abrazivne 2
Schémy prístrojov na skúšky odolnosti proti abrazívnemu opotrebeniu.
Prístroj a) s brúsiacim plátnom, b) s brúsiacim pásom, c) s brúsiacim kotúčom d) s brúsiacou nádobou e) s pružným kotúčom, f) bubnový

Skúšky odolnosti proti erozívnemu opotrebeniu

Erozivne 1
Schéma erozívneho opotrebenia

1. Prístroje na skúšky v prúde kvapaliny s časticami
       – vrhacie prístroje v ktorých je erózia veľmi intenzívna, čas skúšky je krátky
          (Skúška je normalizovaná STN 01 5088),
       – prístroje s brúsiacou nádobou v ktorej je zmes kvapaliny a častíc,
       – prístroje s obehovou sústavou.

2. Prístroje na skúšky v prúde plynu s časticami 
       – vrhače s urýchlením častíc stlačeným vzduchom, 
       – prístroje, založené na princípe voľného pádu, 
       – prístroje, kde sa častice urýchľujú odstredivou silou.

Erozivne 2
Schémy prístrojov na skúšky proti erozívnemu opotrebeniu
Prístroj a) vrhací b) s časticami urýchľovanými vzduchom
c) s časticami urýchľovanými odstredivou silou

Skúšky odolnosti proti kavitačnému opotrebeniu

Kavitacne 1
Schéma kavitačného optrebenia

Používajú sa štyri základné umiestnenia skúšobnej vzorky a to v kavitačnej oblasti vytvorenej

  1. v kanáli premenlivého prierezu. Vzorky sa poškodzujú poklesom tlaku v mieste za zúžením skúšobného kanála,
  2. za otvorom v rotujúcom disku. Kavitačné dutiny zanikajú na povrchu disku za otvormi, kde sa umiestnia skúšobné vzorky,
  3. mnohonásobnými údermi o vodný prúd. Kavitačný účinok sa vyvoláva pretínaním prúdu kvapaliny vzorkou,
  4. vibráciou. Kavitačný účinok sa vyvoláva vibračným pohybom vzorky v kvapaline.

Kavitacne 2
                                   c                                                          d

Schémy prístrojov na skúšky odolnosti proti kavitačnému opotrebeniu
a) dýzový, b) rotačný nárazový, c) vibračný, d) rotačný diskový

linky Slovensko


Autorka: Iždinská Z., Strojnícka fakulta STU, Katedra materiálov a technológií