HomePrint version English version

Odborné podujatia - archív


MATRIB 2007
medzinárodná konferencia o materiáloch a tribológii
21.- 23. jún 2007, Vela Luka, Chorvátsko

METFOAM 2007
5. medzinárodná konferencia o kovových penách
5. - 7. september 2007, Montreal, Kanada

EUROMAT 2007
Európsky kongres a výstava progresívnych materiálov a technológií
10. - 13. september 2007, Nürnberg, Nemecko

KCS 2007
48. medzinárodná konferencia katedier častí strojov a mechanizmov
12. - 14. september 2007, Smolenice
PDF ikonka

TECHNOLÓGIA 2007
10. medzinárodná konferencia
18. - 19. september 2007, Bratislava

Technológie pre strojársku výrobu a možnosti ich financovania
manažérsky seminár zameraný na zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP podnikajúcich v oblasti strojárskej výroby formou zavádzania nových technológií
26. september 2007, Košice a 27. september 2007, Bratislava

FISITA 2007
svetový automobilový kongres
14. - 19. september 2007, Mníchov, Nemecko

Composites Innovation 2007
4. - 5. október 2007, Barcelona, Španielsko

NANO 2007
medzinárodná konferencia o nanovedách, nanotechnológiách a nanomateriáloch
8. - 10. október 2007, Brno, Česká republika

Soft skills
školenie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zamerané na zvýšenie efektivity a prezentácie práce výskumníka
9. - 12. október 2007, Budmerice

ALUMINIUM 2007
5. medzinárodná konferencia o hliníku a jeho zliatinách
10. - 12. október 2007, Staré Splavy - Máchovo jezero, Česká republika

MATERIALICA 2007
10. medzinárodná výstava a kongres materiálových aplikácií
16. - 18. október 2007, Mníchov, Nemecko

Composites in Automotive & Aerospace
3. kongres o kompozitných materiáloch
17. a 18. október 2007, Mníchov, Nemecko

CO-MAT-TECH 2007
15. medzinárodná konferencia venovaná zabezpečeniu bezpečnosti výrobkov
18. - 19. október 2007, Trnava

CSI Summit 2007
Cleantechnology and Sustainable Industries Summit
30. - 31. október 2007, Washington DC, U.S.A.

European Trade Fair & Forum for Composites, Technology and Applications
6. - 8. november 2007, Stuttgart, Nemecko

NANOVED 2007
medzinárodná konferencia venovaná nanotechnológiám a nanomateriálom
12. - 15. november 2007, Bratislava
PDF ikonka

Konfokálna mikroskopia
seminár organizovaný ElÚ SAV v spolupráci s firmou Carl Zeiss, Jena, Nemecko
15. november 2007, Bratislava

Community Trade Marks and Designs
seminár zameraný o súčasnom intenzívnom vývoji v oblasti ochranných známok a priemyselných vzorov organizovaný Akadémiou európskeho práva (ERA - The Academy of European Law)
22. - 23. november 2007, Alicante, Španielsko
PDF ikonka

Strojné inžinierstvo 2007
medzinárodná konferencia usporiadaná v rámci osláv 70-teho výročia vzniku STU
29. - 30. november 2007, Bratislava
PDF ikonka

Industry`s approach to the 2nd Aeronautics Call
FP7 Workshop
12. december 2007, Brusel, Belgicko
PDF ikonka

ICFF 2008
8. medzinárodná fraktografická konferencia
3. január 2008, Hong Kong, Čína

MPA 2008
2. medzinárodná konferencia zameraná na materiály, procesy a aplikácie súvisiace s nanotechnológiami
6. január 2008, Cambridge, Spojené kráľovstvo

NANOINDENTÁCIA
sminár o moderných spôsoboch merania mechanických vlastností materiálov
16. január 2008, ÚMMS SAV, Bratislava

Latex and Synthetic Polymer Dispersions 2008
5. medzinárodná konferencia zameraná na Latex a výrobky z neho
23. - 24. január 2008, Madrid, Španielsko

Fundamentals of Technology Transfer
vzdelávací kurz: Základy technologického transferu, organizovaný ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals)
30. január - 1. február 2008, Viedeň, Rakúsko

Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies
seminár venovaný aktuálnym výzvam 7. RP EÚ
4. február 2008, Brno, Česká republika

PIME 2008
medzinárodná konferencia o využívaní nukleárnej energie
10. - 13. február 2008, Praha, Česká republika

nano tech 2008
medzinárodný veľtrh spojený s konferenciou zameranou na nanotechnológie
13. - 15. február 2008, Tokyo, Japonsko

Industry Expo 2008
2. veľtrh nových priemyselných technológií, materiálov a zariadení
20. - 22. február 2008, Bratislava

Konštrukčné materiály pre vysokoteplotné aplikácie
vzdelávací seminár organizovaný Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV
26. február 2008, Bratislava

INTED 2008
medzinárodná konferencia zameraná na vzdelávanie, výskum a vývoj v oblasti moderných priemyselných technológií
3. - 5. marec 2008, Valencia, Španielsko

High-End TEM from Jeol
seminár organizovaný Fyzikálnym ústavom SAV
13. marec 2008, FÚ SAV, Bratislava

Enterprise Europe Network na Slovensku
úvodná konferencia siete EEN, ktorá poskytuje podnikateľským subjektom komplexné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu
14. marec 2008, Hotel TATRA, Bratislava
PDF ikonka

CONECO - RACIOENEGRIA - CLIMATHERM 2008
29. stavebný veľtrh, 18. veľtrh využitia energie a 11. výstava klimatizácie a vzduchotechniky
1. - 5. apríl 2008, výstavisko INCHEBA EXPO Bratislava

Asia Mining Congress 2008
ázijský banský kongres
7. - 11. apríl 2008, Raffles City Convention Centre, Singapur

IPRAM (Intellectual Property Rights and Assets Management) course
školenie o základných aspektoch práv duševného vlastníctva a stimulovaní transferu technológií z výskumu do praxe (vedené expertmi Európskeho patentového úradu a Centra pre akademické spin-offy - CAST Tyrol)
14. - 18. apríl 2008, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
PDF ikonka

European perspectives on innovation and policy
konferencia venovaná inováciám usporiadaná v rámci projektu Era-Net financovaného EÚ
16. - 17. apríl 2008, Stockholm, Švédsko
PDF ikonka

Progresívne metódy štúdia mikroštruktúry materiálov
vzdelávací seminár organizovaný Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV
18. apríl 2008, Bratislava

HANNOVER MESSE 2008
výstava výskumných noviniek a technologických inovácií
21. - 25. apríl 2008, Hannover, Nemecko
Foto

PVC 2008
10. medzinárodná konferencia o PVC
22. - 24. apríl 2008, Brighton Dome, UK

DFE 2008
medzinárodná konferencia o zváraných konštrukciách
24. - 26. apríl 2008, Miskolc, Maďarsko

European Patent Forum 2008
konferencia o klimatických zmenách a patentovaní organizovaná Európskym patentovým úradom
6. - 7. máj 2008, Ljubljana, Slovinsko

Materials in Forensic Science
konferencia venovaná materiálom a technológiám používaným v súdnom inžinierstve
7. máj 2008, Londýn, Spojené kráľovstvo

LEKTOR (Legal Knowledge Transfer Accelerator for SME cluster) Workshop
workshop zameraný na právne otázky elektronického obchodovania
a skúsenosti s technológiou web 2.0 (www.lexelerator.eu
7. máj 2008, Brusel, Belgicko

Development of Human Resources in Science and Research
medzinárodný workshop zameraný na rozvoj ľudských zdrojov v oblasti vedy a výskumu
13. - 14. máj 2008, Liberec, Česká republika

HPSM 2008
4. medzinárodná konferencia zameraná na vysokovýkonné materiály a konštrukcie
13. - 15. máj 2008, Algarve, Portugalsko

Materials Congress 2008
materiálový kongres zameraný na materiály budúcnosti
13. - 15. máj 2008, Grantham, Spojené kráľovstvo

Spôsoby výroby vybraných druhov ocelí
seminár, ktorý organizuje ASMET (the Austrian Society for Mettalurgy and Materials)
14. - 15. máj 2008, Montanuniversität Leoben, Rakúsko

International Doctoral Seminar 2008
medzinárodný doktorandský seminár zameraný na materiálové inžinierstvo, strojárske technológie, informačné technológie, automatizáciu a pod.
18. - 20 máj 2008, Smolenice

Metallurgy and Applications of High Strength Steels 2008
medzinárodná konferencia o vysokopevných oceliach
26. máj 2008, Buenos Aires, Argentína

Nanotechnology: Towards Reducing Animal Testing
konferencia zameraná na nanotechnológie umožňujúce redukciu testovania zvierat
28. - 29. máj 2008, Londýn, Spojené kráľovstvo

5. Ranshofener Leichtmetalltage
konferencia venovaná ľahkým kovom a ich zliatinám
28. - 29. máj 2008, Therme Geinberg, Rakúsko

PATLIB 2008
konferencia organizovaná sieťou PATLIB (PATent LIBrary) zameranou na problematiku inovácií a patentovania
28. - 30. máj 2008, Varšava, Poľsko

NANO-RIO 2008
9 medzinárodná konferencia zameraná na nanoštruktúrne materiály
1. jún 2008, Rio de Janeiro, Brazília

Nanotech 2008
medzinárodná konferencia a veľtrh zameraný na nanotechnológie
(celosvetovo najvýznamnejšie podujatie v tejto oblasti pozostávajúce z 30-tich technických a obchodných sympózií, 4000 účastníkov a 400 vystavovateľov)
1. - 5. jún 2008, Boston, Massachusetts, USA

Clean Technology 2008
konferencia a výstava usporiadaná v rámci veľtrhu Nanotech
1. - 5. jún 2008, Boston, Massachusetts, USA

Vývoj v oblast licencií, súťažného a patentového práva
Konferencia organizovaná LES CZ
2. jún 2008, Praha, Česká republika

EDC2020 (European Development Co-operation to 2020)
úvodná konferencia k projektu 7. RP EÚ zameraného na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti energetickej bezpečnosti, klimatických zmien a pod.
2. jún 2008, Brusel, Belgicko

ECCC 2008
6. európska konferencia o kontinuálnom odlievaní
4. - 6. jún 2008, Riccione, Taliansko

European Research and Innovation Exhibition
4. európska výstava zameraná na výskum a inovácie
5. - 7. jún 2008, Paríž, Francúzsko

Elektrostatika (ESD) v elektrotechnike
seminár organizovaný Katedrou elektrotechnológie FEI STU
(prednášajúci: S. YAMAGUCHI, člen IEC komitétu, zo spoločnosti TREK Inc., Japonsko)
9. jún 2008, Bratislava

IP4inno training on "Industrial and Intellectual Property"
bezplatné školenie zamerané na ochranu práv vyplývajúcich z priemyselného a duševného vlastníctva (rokovací jazyk - španielčina)
9. - 10. jún 2008, Madrid, Španielsko

Strategies for Management of Intellectual Property
vzdelávací kurz organizovaný Svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvo (WIPO - World Intellectual Property Organization)
9. - 12. jún 2008, Chicago, USA

The Economics and Econometrics of Innovation
workshop zameraný na ekonometrické ukazovatele inovácií, ktorý organizuje ZEW - The Centre for European Economic Research
9. - 12. jún 2008, Mannheim, Nemecko 

Financial and IP-related aspects of FP7 Projects
seminár o otázkach finančného manažmentu pri tvorbe výskumného konzorcia z hľadiska práv k duševnému vlastníctvu
11. jún 2008, Oviedo, Španielsko

Business Development through Technology Transfer
medzinárodná technologická burza a konferencia
11. - 12. jún 2008, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

The Economics of Innovation and Patenting
3. konferencia zameraná na inovácie a patentovanie z ekonomického pohľadu, ktorú organizuje ZEW - The Centre for European Economic Research
13. - 14. jún 2008, Mannheim, Nemecko

ANM 2008
2. medzinárodná konferencia zameraná na progresívne nanomateriály
22. - 25. jún 2008, Aveiro, Portugalsko

TOFA 2008
diskusné stretnutie na tému: Termodynamika zliatin
22. - 27. jún 2008, Krakow, Poľsko
PDF ikonka

VETICE 2008
17. workshop, ktorý organizuje IEEE-CS (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Computer Society), zameraný na infraštruktúru spolupracujúcich spoločností
23. - 25. jún 2008, Rím, Taliansko

Nanoštruktúrne kovové materiály
vzdelávací seminár organizovaný Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV
24. jún 2008, Bratislava

euroLITE 2008
medzinárodná výstava ľahkých konštrukcií
24. - 26. jún 2008, Salzburg, Rakúsko

EARMA 2008 - 14th Annual Conference
EARMA (the European Association of Research Managers & Administrators)
25. - 28. jún 2008, Barcelona. Španielsko

Supporting Women in Scientific Careers
konferencia o podpore vedeckej kariéry žien, ktorú v rámci projektu financovaného EÚ organizuje Danube University Krems, Rakúsko
26. - 27. jún 2008, Brusel, Holandsko 

MATRIB 2008
medzinárodná konferencia o materiáloch a tribológii
26.- 28. jún 2008, Vela Luka, Chorvátsko

EU Finance Day for SMEs
informačný deň o finančných nástrojoch EÚ podporujúcich inovačné aktivity v malých a stredných podnikoch
27. jún 2008, Varšava, Poľsko

NT 2008
9. medzinárodná konferencia o nanorúrkach
29. jún - 4. júl 2008, Montpellier, Francúzsko

ICSFS 2008
medzinárodná konferencia o tuhých vrstvách a povrchoch
29. jún - 4. júl 2008, Dublin, Írsko

Innovative Dynamic Studies of Materials at the Nanoscale
medzinárodná konferencia zameraná na oblasť nano-materiálov
29. jún - 4. júl 2008, Gyeong-ju, Kórea

plasMAG 2008
konferencia zameraná na inovácie v oblasti povrchového inžinierstva
2. - 3. júl 2008, Worcester, Spojené kráľovstvo

ENMA Education 2008 & ENMA Electric 2008
2 konferencie zamerané na vzdelávanie (e-learning) a elektrotechnické inžinierstvo  
7. - 9. júl 2008, Bilbao, Španielsko

EURODYN 2008
7. eurúpska konferencia zameraná na dynamiku konštrukcií
7. - 9. júl 2008, Southampton, Spojené kráľovstvo

Tribology 2008
konferencia zameraná na povrchové inžinierstvo v automobilovom priemysle s dôrazom na enviromentálne priaznivé spôsoby dopravy
8. - 10. júl 2008, Londýn, Spojené kráľovstvo

Heat Transfer 2008
10. medzinárodná konferencia na prestup tepla
9. - 11. júl 2008, Maribor, Slovinsko

2nd Transatlantic Intellectual Property Summer Academy
letná škola duševného vlastníctva
7. - 18. júl 2008, Alicante, Španielsko / Miláno, Taliansko

Junior EUROMAT 2008
medzinárodná konferencia mladých vedcov zaoberajúcich sa materiálovým výskumom
14. - 18. júl 2008, Lausanne, Švajčiarsko

International Workshop on Digital Preservation and Copyright
medzinárodný workshop zameraný na digitálnu ochranu a autorské práva
15. júl 2008, Ženeva, Švajčiarsko

Free knowledge, free technology - education for a free information society
medzinárodná konferencia o technologických aspektoch e-learningovej výučby
15. - 17. júl 2008, Barcelona, Španielsko

ICWES - the 14th International Conference of Women Engineers and Scientists 
medzinárodná konferencia žien - inžinierok a vedkýň
15. - 18. júl 2008, Lille, Francúzsko

Policy and Technology for e-Science
workshop zameraný na technológie umožňujúce efektívny prístup k vedeckým poznatkom
16. - 17. júl 2008, Barcelona, Španielsko

Intellectual Property Management Education and Research 2008
medzinárodná konferencia zameraná na oblasť manažmentu duševného vlastníctva
17. - 18. júl 2008, Ženeva, Švajčiarsko

IP Valuation and Investment Funding Issues
seminár zameraný na oceňovanie duševného vlastníctva a problematiku investičného financovania
18. júl 2008, Bristolský golfový klub, Almondsbury, Spojené kráľovstvo

ESOF 2008 - EuroScience Open Forum
medzinárodná konferencia zameraná na súčasné trendy európskeho výskumu
18. - 22. júl 2008, Barcelona, Španielsko

ATRIP Meeting 2008
konferencia organizovaná združením ATRIP (International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property)
21. - 23. júl 2008, Mníchov, Nemecko

CICE 2008
4. medzinárodná konferencia o využití vláknami vystužených polymérnych kompozitov v stavebníctve
22. - 24. júl 2008, Zürich, Švajčiarsko

Marie Curie Initial Training Networks
workshop pre vedcov so záujmom o odborné stáže v rámci programu Marie Curie (7. RP EÚ)
1. august 2008, Londýn, Spojené kráľovstvo

Summer school on ethics of nanotechnology
letná škola o etických aspektoch nanotechnológií
24. - 29. august 2008, Enschede, Holandsko

Making it by Design
konferencia zameraná na problematiku dizajnu výrobkov v súvislosti so zvyšovaním hodnoty duševného vlastníctva vynálezov
29. júl 2008, Londýn, Spojené kráľovstvo

European Summer School on Industrial Dynamics
letná škola zameraná na ekonómiu a manažment práv duševného vlastníctva
1. - 6. september 2008, Monte Sant'Angelo, Taliansko

Euradh 2008 - Adhesion ‘08
10. medzinárodná konferencia o adhézii a adhézivách
3. - 5. september 2008, Oxford, Spojené kráľovstvo

Baltic Dynamics 2008
medzinárodná konferencia zameraná na inovácie
3. - 5. september 2008, Tartu, Estónsko

International Symposium on handling of knowledge in a knowledge-based society
medzinárodné sympózium zamerané na zaobchádzanie s poznatkami v spoločnosti založenej na poznatkoch
4. - 5. september 2008, Mníchov, Nemecko

FELICS Roadshow - intellectual property and bioinformatics
workshop zameraný na prístup k informáciám o duševnom vlastníctve v oblasti miomedicínskych vied
4. - 5. september 2008, Haag, Holandsko

VIRM 2008
9. medzinárodná konferencia o vibráciách a rotujúcich mechanizmoch
8. - 10. september 2008, Exeter, Spojené kráľovstvo

Cement & Concrete Science 2008
28. medzinárodná konferencia o cemente a betóne
15. - 16. september 2008, Manchester, Spojené kráľovstvo

DISEE 2008
17. medzinárodná konferencia o dielektrických a izolačných systémoch v elektrotechnike a energetike
17. - 19. september 2008, Demänovská dolina, Slovensko

10th International Conference on Science and Technology Indicators
medzinárodná konferencia zameraná na ukazovatele rozvoja vedy a techniky
17. - 20. september 2008, Viedeň, Rakúsko

KnowRight 2008
medzinárodná konferencia zameraná na právne aspekty duševného vlastníctva v kontexte s informačnou spoločnosťou a elektronickým prostredím
18. - 19. september 2008, Krakow, Poľsko

Cluster Policy and Management - European and Regional Initiatives for Innovation
konferencia o klastrovej politike a manažmente podporujúcom inovácie
22. - 23. september 2008, Berlín, Nemecko

ICAA 2008
11. medzinárodná konferencia o hliníkových zliatinách
22. - 26. september 2008, Aachen, Nemecko

ALUMINIUM 2008
konferencia usporiadaná v rámci 7. svetovej výstavy Aluminium 2008
24. september 2008, Essen, Nemecko

EURO PM2008
medzinárodný práškovo-metalurgický kongres spojený s výstavou
29. september - 1. október 2008, Mannheim, Nemecko

SLOVMEDICA - NON-HANDICAP 2008
10. výstava zdravotníctva a 6. výstava pre zdravotne postihnutých ľudí
7. - 9. október 2008, výstavisko INCHEBA EXPO Bratislava, Slovensko

CELLMET 2008
2. medzinárodné sympózium Celulárne kovy pre konštrukčné a funkčné aplikácie
8. - 10. október 2008, Drážďany, Nemecko

Future-Oriented Technology Analysis
3. medzinárodná konferencia zameraná na analýzu technológií budúcnosti
16. - 17. október 2008, Sevilla, Španielsko

DF PM 2008
medzinárodná konferencia:
Deformácia a lom konštrukčných materiálov vyrobených práškovou metalurgiou
19. - 22. október 2008, Stará Lesná, Slovensko

WIPO Arbitration Workshop
workshop o medzinárodnej arbitráži organizovaný predovšetkým pre patentových zástupcov
21. - 22. október 2008, Ženeva, Švajčiarsko

Better-quality protection for a company's products
seminár o ochrane práv k duševnému vlastníctvu
29. október 2008, Stockholm, Švédsko

Management of Intellectual Property Rights and Contract Management
odborný kurz zameraný na manažment ochrany práv k duševnému vlastníctvu
30. - 31. október 2008, Brussel, Belgicko

ICERI 2008 (International Conference of Education, Research and Innovation)
medzinárodná konferencia zameraná na vzdelávanie, výskum a inovácie
17. - 19. november 2008, Madrid, Španielsko

ICT 2008 - Invention, Innovation, Impact
medzinárodná konferencia o informačných a komunikačných technológiách
25. - 27. november 2008, Lyon, Francúzsko

3rd pan-European Intellectual Property Summit
celoeurópska schôdzka na najvyššej úrovni zameraná na oblasť duševného vlastníctva
4. - 5. december 2008, Brussel, Belgicko

NANOMETA 2009
2. európske stretnutie zamerané na nanofotoniku a metamateriály
5. - 8. január 2009, lyžiarske stredisko Sheefield, Tirolsko, Rakúsko
    PDF ikonka1. oznámenie

INDUSTRY EXPO 2009
3. veľtrh nových priemyselných technológií, materiálov a zariadení
17. - 19. február 2009, výstavisko Incheba EXPO Bratislava
    PDF ikonkaprihláška pre vystavovateľov

INTED 2009 (International Technology, Education and Development Conference)
medzinárodná konferencia zameraná na vzdelávanie, výskum a vývoj v oblasti moderných priemyselných technológií
9. - 11. marec 2009, Valencia, Španielsko

Science and Motor Vehicles 2009
medzinárodná automobilová konferencia, ktorú organizuje FISITA a EAEC
14. - 16. apríl 2009, Belehrad, Srbsko

Plansee Seminar 2009
medzinárodný seminár zameraný na vysokovýkonné materiály vyrobené práškovou-metalurgiou
25. - 30. máj 2009, Reute, Rakúsko
    PDF ikonka           PDF ikonka
1. oznámenie     návratka

ERC5
5. európska konferencia o valcovaní
23. - 26. jún 2009, Manchester, Spojené kráľovstvo

ICCM-17
17. medzinárodná konferencia o kompozitných materiáloch
27. - 31. júl 2009, Edinburgh, Spojené kráľovstvo

ICTPI 2009 (12th International Conference on Technology Policy and Innovation)
12. medzinárodná konferencia o technológiách a inováciách
13. - 14. júl 2009, Porto, Portugalsko

MetFoam 2009
medzinárodná konferencia o pórovitých kovoch a kovových penách
1. - 4. september 2009, Bratislava, Slovensko

IHEPI 2009
medzinárodná konferencia o vyššom vzdelávaní, partnerstve a inováciách
7. - 9. september 2009, Budapešť, Maďarsko

Euromat 2009
medzinárodná konferencia zameraná na materiálový výskum
7. - 10. september 2009, Scottish Exhibition & Conf. Centre, Glasgow, Spojené kráľovstvo

DYMAT 2009
medzinárodná konferencia zaoberajúca sa mechanickým a fyzikálnym správaním sa materiálov počas dynamického namáhania
7. - 11. september 2009, Brussel, Belgicko

TECHNOLÓGIA 2009
11. medzinárodná konferencia
9. - 10. september 2009, Bratislava, Slovensko

EFIB 2009 (European Forum for Industrial Biotechnology)
európske fórum priemyselných biotechnológií
20. - 22. október 2009, Lisabon, Portugalsko

eChallenges e-2009
konferencia zameraná na podporu zavádzanie výsledkov VaV do praxe a otváranie európskeho výskumného priestoru zvyšku sveta
21.- 23. október 2009, Istanbul, Turecko

Magnesium 2009
8. medzinárodná konferencia o horčíkových zliatinách a ich využití v priemyselnej praxi
26. - 29. október 2009, Weimar, Nemecko

FIB (Focused Ion Beam) ako nástroj pre nanotechnológiu
prednáška organizovaná Centrom Excelentnosti pre Nové Technológie v Elektrotechnike - CENTE
28. október 2009, Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava, Slovensko

ICERI 2009
(International Conference of Education, Research and Innovation)
medzinárodná konferencia o vzdelávaní, výskume a inováciách
16. - 18. november 2009, Madrid, Španielsko