HomePrint version English version

Ing. Alica Rosová, CSc.


rosova

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Oddelenie tenkých vrstiev oxidov

Web:      www.elu.sav.sk

Tel:        02 - 5477 5806
Fax:       02 - 5477 58816
E-mail:   alica.rosova@savba.sk

Odborné zameranie:

Štruktúra a mikroštruktúra anorganických materiálov so zameraním hlavne na transmisnú elektrónovú mikroskopiu (TEM) a optickú polarizačnú mikroskopiu a materiály určené pre elektrotechniku. Problematika doménovej štruktúry v YBaCuO spôsobenej mechanickým dvojčatením, ordering vo vysokoteplotných supravodičoch a La1-xSrxCuO3, rast a mikroštruktúra v tenkých vrstvách oxidov.

• vývoj materiálov
- vysokoteplotné supravodiče YBaCuO, BiSrCaCuO,
- klasické supravodiče Nb3Sn a Nb3Ge,
- tenké vrstvy dielektrických oxidov: Al2O3, Gd2O3, La2O3, CeO2, Y2O3, ZrO2, GdScO3, SrTiO3
- tenké kovové vrstvy: Ru, RuO2, SrRuO3, La1-xSrxCuO3

• testovacie zariadenia a metódy
- transmisný elektrónový mikroskop JEOL JEM 1200EX s urýchľovacím napätím 120kV,
- technológia prípravy tenkých fólií pre TEM s použitím iónového leptania
- Iónový leptač firmy Technoorg, Budapešť s použitím iónov argónu urýchlených napätím až do 10 kV, s možnosťou chladenia vzorky tekutým dusíkom, leptaním pri nízkych uhloch a použitím predpätia na vzorke počas leptania

Zoznam publikácií