MatNet Slovensko - Výskumno-vývojová a inovačná sieť pre oblasť materiálov a technológií

Projekt


Sieť MatNet sa buduje v rámci riešenia projektu "Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (MatNet)" spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Ciele projektu:

  • Vybudovať výskumno-vývojovú a inovačnú sieť MATNET združujúcu inštitúcie zamerané na výskum a vývoj v oblasti progresívnych materiálov a technológií ich spájania.
  • Podporovať transfer nových technológií a vysoko-odborných expertíz z výskumu do priemyselnej praxe.
  • Zabezpečiť odborné poradenstvo pri problémoch priemyselných partnerov kompetentnými odborníkmi, ktorí odporučia najvhodnejšie riešenia
  • Stimulovať integráciu výskumno-vývojových inštitúcií a podnikov uplatňujúcich špičkové poznatky o progresívnych materiáloch a technológiách do medzinárodných inovačných sietí.
  • Zlepšiť konkurencieschopnosť ekonomiky BSK prostredníctvom užšej spolupráce akademických a priemyselných výskumno-vývojových organizácií medzi sebou v rámci výskumno-vývojovej a inovačnej siete MatNet a riešenia spoločných integrovaných projektov výskumu a vývoja.
  • Zvýšiť záujem podnikateľskej sféry o výsledky výskumu a vývoja a podporiť inovácie priemyselných výrobkov aktuálnou ponukou výsledkov výskumu a vývoja v rámci siete MatNet a riešením projektov výskumu a vývoja na základe priamej objednávky výrobných podnikov.


Projekt koordinuje Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV,

koordinátor projektu:

Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Adresa: Račianska 75
             831 02 Bratislava 3
             Slovensko
Tel.:      + 421 - 2 - 49 26 82 23
Fax:      + 421 - 2 - 49 26 83 12
e-mail:  ummsjerz@savba.sk

spoluriešiteľské inštitúcie sú:

Elektrotechnický ústav SAV
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (Katedra elektrotechnológie)
Fyzikálny ústav SAV
Medzinárodné laserové centrum
Prvá zváračská, a.s.
Strojnícka fakulta STU (Katedra materiálov a technológií)
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav polymérov SAV.

 
Logo ESF
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

powered by SysCom, AGLO solutions