HomePrint version English version

Ing. Ivan Lukáč, PhD.


Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
842 36 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.polymer.sav.sk/

Tel.:     +421 - 2 - 5477 7404
Fax:     +421 - 2 - 5477 5923
E-mail: upolluka@savba.sk

Ing. Ivan Lukáč je samostatným vedeckým pracovníkom v oddelení fotochémie polymérov. Je odborníkom v oblasti výskumu a vývoja najmä takých polymérnych materiálov, ktorých vlastnosti sa pôsobením svetla menia. Zaoberá sa jednak prípravou nízkomolekulových a polymérnych svetlocitlivých látok (organická syntéza) a tiež štúdiom zmeny vlastností pripravených látok pri pôsobení svetla. Študované materiály sa uplatňujú ako fotoiniciátory radikálovej polymerizácie (zubná technika, nátery), svetlom degradovateľné polyméry (oblasť fotorezistov v mikroelektronike, záznam informácií) a sieťovadlá (najmä foto) hlavne komerčných polymérov s pridanou, alebo zakopolymerizovanou nízkomolekulovou svetloaktívnou látkou (úprava povrchov a špeciálne fotorezisty pre mikroelektroniku, zlepšenie mechanických vlastností-obaly, kabelárstvo). Predmetom jeho záujmu je tiež využitie fluorescencie technické, alebo pri štúdiu rôznych dejov.

Vybrané publikácie:

Lukáč I, Hrdlovič P, Schnabel W. Macromol Chem Phys 1994; 195:2233.

Lukáč I, Kósa C. Macromol Rapid Commun 1994; 15:929.

Mosnáček J, Weiss RG, Lukáč I. Macromolecules 2002; 35:3870.

Mosnáček J, Weiss RG, Lukáč I. Macromolecules 2004; 37:1304.

Husár B, Commereuc S, Lukáč I, Chmela Š, Nedelec JM, Baba M. J Phys Chem B 2006; 110:5315.